Algemene leveringsvoorwaarden

Nivedita CD & DVD Producties is een handelsnaam van dewederdienst.nl. Op alle overeenkomsten met Nivedita CD & DVD producties zijn de algemene leveringsvoorwaarden van dewederdienst.nl van toepassing.

Artikel 1 Definities
In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als meervoud.
1.1 Algemene Voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden, ongeacht de vorm waarin deze kenbaar worden gemaakt (op papier of elektronisch, bijvoorbeeld via de dewederdienst.nl websites of op CD-ROM).
1.2 dewederdienst.nl: handelend onder Nivedita CD & DVD Producties en cddrukkerij.nl, kantoorhoudende en gevestigd te Terwolde.
1.3 Opdrachtgever: de partij aan wie het aanbod van dewederdienst.nl is gericht, met wie dewederdienst.nl de overeenkomst heeft gesloten of ten behoeve van wie de rechtshandeling is/wordt verricht, op grond waarvan Producten of Diensten aan deze partij worden geleverd.
1.4 Producten: alle roerende zaken die voorwerp zijn van enige aanbieding, offerte, overeenkomst of andere rechtshandeling in de relatie tussen dewederdienst.nl en Opdrachtgever.
1.5 Diensten: alle werkzaamheden en andere activiteiten die voorwerp zijn van enige aanbieding, offerte, overeenkomst of andere rechtshandeling in de relatie tussen dewederdienst.nl en Opdrachtgever.
1.6 Optische media: alle soorten en/of merken optische schijven zoals CD-Rom, CD-Audio, CD-Recordable, DVD-Rom, DVD-Video, DVD-Recordable en alle varianten daarop.

Artikel 2 Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden
2.1 De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten en andere rechtshandelingen, ongeacht of deze mondeling, schriftelijk, elektronisch of in enige andere vorm zijn gedaan, betreffende levering door dewederdienst.nl van Producten en/of Diensten aan of ten behoeve van Opdrachtgever.
2.2 De Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op Producten en/of Diensten die dewederdienst.nl geheel of ten dele van derden heeft betrokken en, al dan niet bewerkt, aan Opdrachtgever doorlevert, alsmede op Producten en/of Diensten die ter uitvoering van de aanbieding, offerte, overeenkomst of andere rechtshandeling in opdracht van dewederdienst.nl door een derde aan Opdrachtgever worden geleverd.
2.3 Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk door dewederdienst.nl en Opdrachtgever zijn overeengekomen.
2.4 dewederdienst.nl wijst uitdrukkelijk de toepasselijkheid van eventuele algemene (inkoop)voorwaarden van Opdrachtgever van de hand.
2.5 Indien en voorzover enige bepaling van de Algemene Voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht blijven. dewederdienst.nl en Opdrachtgever zullen met elkaar in overleg treden over een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht wordt genomen.

Artikel 3 Aanbieding, offerte en overeenkomst
3.1 Alle aanbiedingen van dewederdienst.nl zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.
3.2 Offertes van dewederdienst.nl zijn geldig voor de in de offerte aangegeven termijn. Indien er geen termijn is aangegeven, is de offerte geldig tot 2 (twee) weken na de datum waarop de offerte is uitgebracht.
3.3 Overeenkomsten komen tot stand doordat dewederdienst.nl de door Opdrachtgever schriftelijk verstrekte opdracht aanvaardt, dan wel op het moment dat dewederdienst.nl tot de uitvoering van een opdracht overgaat.

Artikel 4 Prijzen en tarieven, meer- minderwerk
4.1 Alle door dewederdienst.nl vermelde prijzen en tarieven gelden in euro´s, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.
4.2 Alle door dewederdienst.nl vermelde prijzen en tarieven zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en enige andere van overheidswege opgelegde heffingen, alsmede exclusief transport- en afleveringskosten of reis- en verblijfskosten, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.
4.3 dewederdienst.nl is te allen tijde gerechtigd haar prijzen en tarieven aan te passen. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk is overeengekomen dat prijzen en tarieven voor een bepaalde periode gelden, gaan de aangekondigde prijswijzigingen ten aanzien van de levering van Producten en/of Diensten 2 (twee) weken na de aankondiging daarvan in.
4.4 Indien Opdrachtgever niet akkoord gaat met een door dewederdienst.nl aangekondigde wijziging van prijzen en/of tarieven heeft Opdrachtgever het recht om binnen 8 (acht) dagen na de aangekondigde wijziging de overeenkomst met dewederdienst.nl schriftelijk op te zeggen tegen de datum waarop de betreffende wijziging ingaat.
4.5 Indien in overleg met Opdrachtgever wordt afgeweken van de oorspronkelijke overeenkomst tussen dewederdienst.nl en Opdrachtgever, zullen de daaruit voortvloeiende kosten voor meerwerk tegen de prijzen en/of tarieven die gelden op het moment van uitvoering aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht.
4.6 Met afwijkende productiecijfers dient in geval van CD en/of DVD producties rekening gehouden te worden (maximaal +/- 10%). Meer- en minderproducties worden geleverd en berekend.

Artikel 5 Betaling
5.1 Opdrachtgever dient de facturen van dewederdienst.nl te betalen binnen de op de betreffende factuur vermelde betalingstermijn. Indien op een factuur geen betalingstermijn is aangegeven, geldt een betalingstermijn van 8 (acht) dagen.
5.2 Alle betalingen door Opdrachtgever aan dewederdienst.nl worden in mindering gebracht op de oudste nog openstaande facturen van Opdrachtgever, ongeacht enige andere aanduiding door Opdrachtgever.
5.3 Enig beroep door Opdrachtgever op opschorting, verrekening of aftrek is niet toegestaan.
5.4 dewederdienst.nl is te allen tijde gerechtigd om terzake van de levering van Producten en/of Diensten een (gedeeltelijke) vooruitbetaling te verlangen van de totale productiekosten en de aanvang van de Productie danwel levering op te schorten totdat de vooruitbetaling is ontvangen. Voorts is dewederdienst.nl gerechtigd om zekerheid voor betaling te ontvangen in een naar keuze van dewederdienst.nl aan te geven vorm, bijvoorbeeld een bankgarantie. dewederdienst.nl zal in zodanig geval de Productie pas starten nadat de gewenste zekerheid is verkregen.
5.5 Indien Opdrachtgever enige factuur van dewederdienst.nl niet binnen de betalingstermijn voldoet, is Opdrachtgever automatisch in verzuim, zonder dat enige ingebrekestelling of sommatie nodig is. dewederdienst.nl heeft het recht om in een dergelijk geval wettelijke rente zoals bedoeld in artikel 6:119 BW dan wel de handelsvertragingsrente zoals bedoeld in artikel 6:119a BW verschuldigd per maand of een gedeelte van een maand over het openstaande bedrag in rekening te brengen.
5.6 Indien Opdrachtgever na ingebrekestelling nalatig blijft het verschuldigde bedrag, vermeerderd met de wettelijke rente zoals bedoeld in artikel 6:119 BW dan wel de handelsvertragingsrente zoals bedoeld in artikel 6:119a BW te voldoen, kan dewederdienst.nl de vordering ter incasso uit handen geven. Opdrachtgever is in dat geval naast betaling van de hoofdsom en daarover verschuldigde wettelijke rente zoals bedoeld in artikel 6:119 BW dan wel de handelsvertragingsrente zoals bedoeld in artikel 6:119a BW gehouden tot de vergoeding van alle buitengerechtelijke en eventueel gerechtelijke kosten, uitdrukkelijk naast de eventueel in rechte vastgestelde kosten. De hoogte van deze kosten bedraagt minimaal 15% van de hoofdsom.

Artikel 6 Levering, risico en eigendomsvoorbehoud
6.1 Opgegeven termijnen voor de levering door dewederdienst.nl van Producten en/of Diensten dienen slechts als richtlijn en zijn dus nimmer fataal, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
6.2 Het risico van verlies of beschadiging van de Producten die voorwerp zijn van de overeenkomst tussen dewederdienst.nl en Opdrachtgever gaat over op Opdrachtgever op het moment waarop de betreffende Producten in de feitelijke macht van Opdrachtgever of een hulppersoon van Opdrachtgever komen.
6.3 Opdrachtgever dient alle geleverde Producten direct na aflevering te controleren op mogelijke gebreken of andere tekortkomingen.
6.4 Alle aan Opdrachtgever geleverde zaken blijven eigendom van dewederdienst.nl, totdat Opdrachtgever alle bedragen die hij aan dewederdienst.nl verschuldigd is vanwege door dewederdienst.nl geleverde Producten en/of Diensten, alsmede de daarover verschuldigde rente en kosten, zoals bedoeld in de artikelen 5.5 en 5.6, volledig heeft voldaan. Voorzover er uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen dat bepaalde rechten zullen worden verleend of overgedragen, worden deze steeds verleend of overgedragen onder de voorwaarde dat de daaraan verbonden vergoedingen altijd volledig en tijdig worden voldaan.

Artikel 7 Reclames
7.1 Alle bezwaren van Opdrachtgever tegen een factuur van dewederdienst.nl of een door dewederdienst.nl automatisch geïncasseerd bedrag, dienen binnen 8 (acht) dagen na factuurdatum of datum van de automatische incasso schriftelijk aan dewederdienst.nl te worden gemeld, waarna het gefactureerde dan wel geïncasseerde bedrag als door Opdrachtgever erkend geldt.
7.2 Indien Opdrachtgever van mening is dat een door dewederdienst.nl geleverd Product of geleverde Dienst niet voldoet aan hetgeen partijen daarover zijn overeengekomen, dient Opdrachtgever dewederdienst.nl daarvan schriftelijk in kennis te stellen binnen 8 (acht) dagen na levering, dan wel 8 (acht) dagen na het moment waarop Opdrachtgever redelijkerwijs bekend kon zijn met de door hem gestelde tekortkoming en het geleverde Product per omgaande in zijn geheel te retourneren.
7.3 In geval van CD en/of DVD producties dient rekening gehouden te worden met een uitval van maximaal vijf procent per productie in duplicatie en/of bedrukking.
7.4 dewederdienst.nl wijst nadrukkelijk iedere reclame van de hand wanneer blijkt dat de CD en/of DVD producties niet kunnen worden afgespeeld of gebrand op verouderde, slecht onderhouden, niet juist functionerende of niet compatible zijnde mediaspelers, computerapparatuur of software. De te verwachten 'levensduur' van de optische media is, afhankelijk van de werkelijke fabrikant, vijfentwintig (25) tot vijftig (50) jaar mits goed behandeld en op de juiste manier opgeslagen.

Artikel 8 Intellectuele eigendom, rechten en heffingen
8.1 Alle rechten van intellectuele eigendom terzake van de Producten en/of Diensten alsmede de ontwerpen (artwork), programmatuur, documentatie, audio, video en alle andere materialen die worden ontwikkeld en/of gebruikt ter voorbereiding of uitvoering van de overeenkomst tussen dewederdienst.nl en Opdrachtgever, dan wel die daaruit voortvloeien, berusten uitsluitend bij Opdrachtgever of diens cliënten. De opdracht tot Produceren en/of leveren van Diensten strekt niet tot enige overdracht van de rechten van intellectuele eigendom aan dewederdienst.nl.
8.2 Opdrachtgever zal aanduidingen van dewederdienst.nl of haar leveranciers betreffende auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom van derden respecteren.
8.3 Opdrachtgever dient Audioproducties of producties waar Audiofragmenten in voor komen zelf aan te geven bij STEMRA en indien vereist zorg te dragen voor de afdracht van royalties. dewederdienst.nl kan en mag niet eerder aan een Audioproductie beginnen dan wanneer "het bewijs van toestemming" van Stemra is overlegd tenzij de productie wordt uitgevoerd door één van de aan dewederdienst.nl gelieerde buitenlandse partners. Opdrachtgever dient in dat geval een document Vrijwaring van Rechten van Derden te doen toekomen aan dewederdienst.nl.
8.4 Opdrachtgever vrijwaart te alle tijden dewederdienst.nl tegen eventuele aanspraken van derden terzake. Mocht later toch blijken dat dewederdienst.nl om welke reden dan ook, belast worden voor rechten van derden dan zal dewederdienst.nl dat achteraf aan Opdrachtgever in rekening brengen, verhoogd met tenminste 15% van het totale factuurbedrag van de onderhavige productie aan administratiekosten.
8.5 Bedrukte Recordable Optische Media via dewederdienst.nl geleverd, zijn onderhavig aan de Wettelijke Heffing Recordable's van het land van herkomst en derhalve in de aanbieding inbegrepen. Indien de Wettelijke Heffing Recordable's in het land van Opdrachtgever of land van levering, hoger dan wel lager is dient Opdrachtgever of ontvanger van de productie dit zelf aan te geven aan en te verrekenen met de plaatselijke instantie.

Artikel 9 Verstrekking gegevens door Opdrachtgever
9.1 Opdrachtgever zal dewederdienst.nl steeds tijdig en volledig voorzien van de door dewederdienst.nl verzochte gegevens en alle andere informatie, nodig voor de levering van de Producten en/of Diensten.
9.2 Opdrachtgever staat ervoor in dat de in artikel 9.1 bedoelde informatie juist en volledig is, alsmede dat zij gerechtigd is de informatie aan dewederdienst.nl te verstrekken ten behoeve van de levering van de Producten en/of Diensten. Opdrachtgever vrijwaart dewederdienst.nl tegen eventuele aanspraken van derden terzake.
9.3 Indien er door Opdrachtgever gegevens aan dewederdienst.nl worden verstrekt die aangemerkt kunnen worden als persoonsgegevens, staat Opdrachtgever er voor in dat terzake van die gegevens is voldaan aan de op het moment van verstrekking geldende wetgeving ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer en dat het gebruik en de bewerking ervan door dewederdienst.nl eveneens is toegestaan. Opdrachtgever vrijwaart dewederdienst.nl tegen eventuele aanspraken van derden terzake.
9.4 Alle door Opdrachtgever verstrekte gegevens, artwork en content worden per opdracht/datum door dewederdienst.nl voor minimaal één (1) jaar bewaard. Voor eventuele nabestellingen zijn daarvoor geen film- of glassmasterkosten verschuldigd. Bij het verstrijken van de termijin van één (1) jaar worden films en glassmasters vernietigd zonder dat de Opdrachtgever hiervan vooraf in kennis wordt gesteld.

Artikel 10 Geheimhouding
10.1 Partijen verplichten zich tot geheimhouding omtrent alle vertrouwelijke informatie die zij over de onderneming van de wederpartij ontvangen. Partijen leggen deze verplichting tevens op aan hun werknemers alsmede aan door hen ingeschakelde derden ter uitvoering van de overeenkomst tussen partijen.
10.2 Informatie geldt in ieder geval als vertrouwelijk indien deze door één der partijen als zodanig is aangeduid.

Artikel 11 Aansprakelijkheid dewederdienst.nl
11.1 De wettelijke aansprakelijkheid van dewederdienst.nl wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van door Opdrachtgever geleden directe schade tot maximaal het bedrag van de voor de betreffende overeenkomst bedongen vergoeding. In geen geval zal de totale vergoeding voor directe schade meer bedragen en, ingeval de schade bestaat uit door of lichamelijk letsel of zaaksbeschadiging, maximaal Euro 1.000 per gebeurtenis, waarbij een reeks van gebeurtenissen als één gebeurtenis wordt beschouwd.
11.2 Onder directe schade worden uitsluitend verstaan de kosten die Opdrachtgever redelijkerwijs heeft moeten maken om de tekortkoming van dewederdienst.nl te herstellen of op te heffen zodat de prestatie van dewederdienst.nl wel aan de overeenkomst beantwoordt, alsmede redelijke kosten ter voorkoming of beperking van zulke schade en redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en omvang van die schade. Indien dewederdienst.nl en Opdrachtgever uitdrukkelijk schriftelijk een bindende levertermijn zijn overeengekomen, gelden de kosten die Opdrachtgever redelijkerwijs heeft moeten maken vanwege het noodgedwongen treffen van voorzieningen omdat dewederdienst.nl niet binnen de bindende levertermijn heeft geleverd, verminderd met eventuele besparingen, ook als directe schade.
11.3 Iedere aansprakelijkheid van dewederdienst.nl voor indirecte schade, waaronder begrepen maar niet beperkt tot gevolgschade, winstderving, omzetderving en hetgeen bepaald in de artikelen 7.3 en 7.4, is uitgesloten.

Artikel 12 Overmacht
12.1 Er is geen sprake van een toerekenbare tekortkoming van dewederdienst.nl indien er sprake is van overmacht.
12.2 Indien de periode van overmacht langer dan 60 (zestig) aaneengesloten dagen heeft geduurd, dan heeft Opdrachtgever het recht om de overeenkomst buitengerechtelijk schriftelijk te ontbinden, zonder dat dewederdienst.nl gehouden is tot enige vergoeding van de schade die Opdrachtgever lijdt tengevolge van die ontbinding. dewederdienst.nl is gerechtigd tot betaling door Opdrachtgever van alle Producten en/of Diensten die tot het tijdstip van ontbinding aan Opdrachtgever zijn geleverd.

Artikel 13 Beëindiging
13.1 Iedere partij is gerechtigd om de overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden indien de andere partij toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst en zulk tekortschieten, na deugdelijk schriftelijk ingebreke te zijn gesteld, niet binnen een redelijke termijn herstelt. Ontbinding ontslaat Opdrachtgever niet van enige betalingsverplichting terzake van reeds door dewederdienst.nl geleverde Producten en/of Diensten, tenzij dewederdienst.nl terzake van een bepaald Product of bepaalde Dienst in verzuim is.
13.2 dewederdienst.nl is gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen, zonder dat enige nadere ingebrekestelling is vereist en zonder dat dewederdienst.nl hierdoor schadeplichtig wordt jegens Opdrachtgever, indien aan Opdrachtgever voorlopige of definitieve surséance van betaling wordt verleend, het faillissement van Opdrachtgever is aangevraagd, er beslag is gelegd op (een deel van) de goederen van Opdrachtgever of indien de onderneming van Opdrachtgever wordt geliquideerd of beëindigd.
13.3 Direct na beëindiging van de overeenkomst, om welke reden ook, staakt Opdrachtgever het gebruik van ter beschikking gestelde Producten en/of resultaten van Diensten en retourneert alle exemplaren van programmatuur, documentatie en andere materialen die in het kader van de overeenkomst aan Opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld.

Artikel 14 Personeel
14.1 Opdrachtgever zal werknemers van dewederdienst.nl die ten behoeve van de levering van Producten en/of Diensten werkzaamheden ten kantore van Opdrachtgever verrichten, alle nodige ondersteuning bieden ten behoeve van de uitoefening van hun werkzaamheden.
14.2 Het is Opdrachtgever niet toegestaan om zolang de relatie tussen Opdrachtgever en dewederdienst.nl voortduurt, alsmede één jaar na afloop daarvan, werknemers van dewederdienst.nl in dienst te nemen dan wel op andere wijze, direct of indirect, voor zich te laten werken, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van dewederdienst.nl. Onder werknemers van dewederdienst.nl worden in dit verband verstaan personen die in dienst zijn van dewederdienst.nl of van één van de aan dewederdienst.nl gelieerde ondernemingen of die niet langer dan 6 (zes) maanden geleden in dienst van dewederdienst.nl of van één van de aan dewederdienst.nl gelieerde ondernemingen waren.

Artikel 15 Geschillen
15.1 De aanbiedingen, offertes, overeenkomsten en andere rechtshandelingen betreffende levering door dewederdienst.nl van Producten en/of Diensten worden beheerst door Nederlands recht.
15.2 Geschillen tussen dewederdienst.nl en Opdrachtgever die voortvloeien uit of betrekking hebben op de aanbiedingen, offertes, overeenkomsten en andere rechtshandelingen betreffende levering door dewederdienst.nl van Producten en/of Diensten, worden bij uitsluiting voorgelegd aan de bevoegde rechter in het Arrondissement Zwolle.

Terwolde, juni 2018.